Warszawie potrzebne jest sprawne funkcjonowanie urzędów miasta

Warto skończyć z dotychczasową praktyką przenoszenia biur z budynku do budynku i rozproszenia tych biur po całym mieście. To utrudnia życie mieszkańcom i generuje wysokie koszty oraz obniża sprawność działania urzędu.

Miastu potrzebny jest JEDEN ratusz (dla 5-6 tys. urzędników).

Sugerujemy lokalizację róg. Ul. Marszałkowskiej i al. Jerozolimskich przy wyjściu ze stacji Metra lub ul. Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej w rejonie dawnych pawilonów, bo są to lokalizacje najlepiej skomunikowane.

Potrzebny jest też ratusz na Mokotowie.

Dotychczasowe budynki urzędu miasta należy sprzedać lub wynająć by zbilansować koszt budowy ratusza. 

Nasz cel to obywatel bliżej władzy, a pomocna władza bliżej obywatela.

  • Należy przekazać dzielnicom więcej zadań, szczególnie z zakresu gospodarki zielenią oraz zarządzania drogami lokalnymi, zgodnie z ustawą o ustroju miasta.
  • Przekażemy dzielnicom wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w większej skali by odciążyć Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego by intensywniej zajęło się planami miejscowymi.
  • Zaproponujemy zmianę godzin funkcjonowania urzędów od 8.30 do 16.30 oraz Wydziałów Obsługi Mieszkańców od 8.00 do 18.00 by sprawniej obsługiwać obywateli.
  • Poprawimy współpracę miasta z dzielnicami przez zmianę statutu miasta, a w szczególności w zakresie:

– obowiązku opiniowania przez dzielnice szerszego rodzaju uchwał Rady Miasta,

– rozszerzenie prawa głosu burmistrzów na Sesji Rady m. st. Warszawy na sprawy ogólno miejskie, a nie tylko dzielnicowe,

– wprowadzimy obowiązkowe ogłoszenia w prasie lokalnej o pracach rady miasta i dzielnic i ich komisji, szczególnie w zakresie prawa lokalnego.

Potrzebna jest większa partycypacja społeczna w podejmowanych decyzjach oraz polityka informacyjna poprzez szerszą współpracę z prasą lokalną.

  • Usprawnimy funkcjonowanie budżetu partycypacyjnego by dotyczył tylko spraw lokalnych z ograniczeniem kwotowym.
  • Chcemy uaktywnić Rady Osiedli dając im więcej kompetencji opiniodawczych i wspierając ich obsługę. Złożono już taką petycję do Rady Warszawy.  Szczegóły w artykułach programowych
  • Będziemy dążyć do powstania większej liczby rad osiedli.
  • Jeżeli zostanie wybrany na Prezydenta m. st. Warszawy kandydat rekomendowany przez Bezpartyjnych, to zobowiążemy go by przekazał do dzielnic maksymalny prawnie zakres upoważnień do realizacji przez dzielnicę zadań lokalnych.
  • Wprowadzimy na szerszą skalę cyfryzację urzędu by poprawić obsługę obywateli.
  • Docelowo będziemy optować za nowym ustrojem miasta by dzielnice przekształcić w gminy metropolitalne, a miasto w jednostkę metropolitalną, wykonującą zadania powiatowe i ogólno miejskie w sferze komunikacji, infrastruktury technicznej i społecznej ogólno miejskiej.
2
0