Polityka nieruchomościowa

 • Komunalizacja gruntów – nieskomunalizowanych jest ok. 40 tys. działek.
 • Przyspieszenie regulacji stanów własności gruntów, szczególnie spółdzielni mieszkaniowych, bo to utrudnia i opóźnia rozwój Warszawy oraz jest niekorzystne dla Warszawiaków.
 • Sprzedaż nieruchomości zbędnych miastu.
 • Sprzedaż lub dzierżawa niezabudowanych podwórek wspólnotom mieszkaniowym z dużą bonifikatą.
 • Obniżenie stawek opłat za użytkowanie wieczyste obiektów zabytkowych pod warunkiem ich remontów za tę kwotę.
 • Urealnienie czynszów najmu i dzierżawy nieruchomości niezagospodarowanych oraz ulgi dla usług preferowanych np. rzemieślniczych.
 • Obniżenie czynszów podmiotom, które zorganizują toalety ogólno dostępne. 

500 toalet w rok lub dwa

Szczegóły w artykułach programowych

Nowa polityka wobec nieruchomości dekretowych

Potrzebna jest duża ustawa reprywatyzacyjna!

Przy jej braku należy stosować następujące zasady:

 1. Nieoddawanie nieruchomości z lokatorami.
 2. Wypłacanie odszkodowań według wyceny ich wartości na dzień wywłaszczenia (dekretu) z uwzględnieniem waloryzacji i denominacji (np. według ceny złota).
 3. Wypłacenie odszkodowań w formie oprocentowanych obligacji 10-20 letnich.
 4. Potrącenie z wyceny przedwojennych obciążeń hipotecznych z Banków Państwowych i Komunalnych (Warszawskiego).
 5. Nieoddawanie nieruchomości odbudowanych przez miasto.
 6. Pomoc obywatelom polskim w dochodzeniu odszkodowań za zburzenie ich budynków przez Niemców oraz przez władze komunistyczne.
  W istocie powyższe zasady wynikają z dekretu Bieruta, który jest nadal ważny.
  Żeby dekret wykonać rząd powinien wydać rozporządzenia o zasadach wyceny i odliczeń hipotek. Taka delegacja dla rządu jest w dekrecie.
  Właściciele nieruchomości powinni dochodzić odszkodowań za straty wojenne. Trzeba im w tym pomóc. Tak jest czynione w Europie.
  Powołamy fundację, która udzieli im wsparcia merytorycznego i finansowego w dochodzeniu roszczeń.

Szczegóły w artykułach programowych

2
0