Lista 21 postulatów Bezpartyjnych Samorządowców w sprawie zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i realizacji przez niego zadań publicznych

 1. Szanowanie przez rząd i partie Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, w tym w szczególności:
  • Zwiększenie swobody organizacyjnej samorządu terytorialnego w wykonywaniu zadań publicznych.
  • Zwiększenie swobody samorządu w kształtowaniu polityki socjalnej i gospodarczej wykonywanej w zakresie zadań samorządu.
  • Przekazywanie samorządom zadań publicznych do wykonania wraz z realnymi środkami finansowymi na koszty wykonania tych zadań.
  • Zwiększenie swobody w kształtowaniu płac.
 1. Wprowadzenie bezpośrednich wyborów starostów i marszałków województw.
 2. Jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do wszystkich szczebli samorządu.
 3. Równe prawa partyjnych i niezrzeszonych grup obywateli w organizacji kampanii, w tym wymóg zbierania podpisów i rejestracji list wyborczych i takie same zasady finansowania – zbiórka w trakcie kampanii wyborczej z datków wyborców i realne kary za prowadzenie kampanii wyborczej przed terminem ogłoszenia wyborów oraz dłuższa kampania wyborcza do samorządu – wcześniejsze jej ogłoszenie.
 4. Obowiązkowa konsultacja każdej ustawy z przedstawicielstwem samorządu, w tym inicjatyw poselskich.
 5. Utworzenie stałego przedstawicielstwa władzy samorządowej na poziomie legislacyjnym np. w postaci senatorów wybieranych w wyborach pośrednich przez elektorów samorządu terytorialnego.
 6. Zakaz sprawowania funkcji publicznych (radny, poseł) przez urzędników państwowych i samorządowych.
 7. Zakaz zajmowania przez radnych i posłów stanowisk w zarządach i radach nadzorczych przedsiębiorstw i spółek z udziałem Skarbu Państwa i Samorządu Terytorialnego.
 8. Większa samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
  • Samodzielne kształtowanie stawek podatków lokalnych.
  • Samodzielne kształtowanie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
  • Samodzielne kształtowanie stawek opłat parkingowych za wjazd do miast lub do określonych stref miasta.
 1. Samodzielne kształtowanie przez gminy zasad dostępu do terenów miejskich indywidualną komunikacją samochodową.
 2. Usunięcie zasady, że pomniejsza się dochody jednostki samorządu (subwencje) o udzielone przez te jednostki ulgi w podatkach i opłatach.
 3. Przyjęcie zasady, że zasiłki udzielone osobom fizycznym przez samorząd terytorialny nie są objęte podatkiem dochodowym oraz nie są wliczane do podstawy wyliczenia zasiłków wszelkiego typu.
 4. Likwidacja „janosikowego”, jako systemu niemoralnego i demotywującego samorząd w działaniu w sferze kształtowania dochodów.
 5. Wprowadzenie zasady, że samorząd nie będzie płacił podatku VAT od zamiany nieruchomości i od gruntów zamiennych za odszkodowania.
 6. Przekazanie gminom kompetencji ustalania godzin otwarcia obiektów handlu i usług, szczególnie z alkoholem i generujących hałas.
 7. Wprowadzenie zasady obciążania inwestorów kosztami zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  • Realizacja ponad lokalnej inwestycji celu publicznego w miejscowym planie oraz w trybie spec ustaw, lecz niezgodnej z obecnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego powinna skutkować obciążeniem inwestora kosztami sporządzenia/ aktualizacji planu z tego powodu oraz kosztami skutków tego planu z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 1. Podniesienie opłat na rzecz gmin z tytułu użytkowania górniczego (od wydobycia kopaliny).
 2. Zdjęcie ograniczeń formalno prawnych przy realizacji zadań publicznych przez samorząd i inne podmioty uprawnione, a w szczególności:
  • Wprowadzenie niestosowania ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych dla realizacji celów publicznych określonych w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a szczególnie pod infrastrukturę techniczną.
  • Wprowadzenie zasady obligatoryjnej sprzedaży gruntu w trybie bezprzetargowym podmiotowi realizującemu cel publiczny (koncesjonowanemu) za cenę ustaloną w decyzji wywłaszczeniowej wydanej na jego wniosek i przez niego sfinansowanej.
  • Wprowadzenie zasady – możliwości realizacji celów publicznych, o których mowa w ustawie przez podmioty prywatne tylko na podstawie posiadanej koncesji lub umowy o powierzenie tego zadania przez stosowny uprawniony organ władzy publicznej zobowiązany do realizacji danego zadania.
  • Rozszerzenie katalogu inwestycji celu publicznego o źródła prądu (elektrownie, w tym OZE, a szczególnie bio gazownie) i ośrodki wytwarzania ciepła (ciepłownie, geo termia itp.) celem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa, w tym dywersyfikacja zasilania. 
 1. Uporządkowanie planowania przestrzennego, a szczególnie wprowadzenie zasady zgodności decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 2. Wpływ samorządu na kształtowanie systemu opieki zdrowotnej np. ma mapę potrzeb zdrowotnych.
 3. Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji powszechnego samorządu gospodarczego tj. obowiązku przynależności każdego przedsiębiorcy, z mocy prawa, do właściwej terytorialnie izby przemysłowo – handlowej.
0
0