Wykaz petycji złożonych przez Sławomira Antonika kandydata na prezydenta Warszawy

Do Rady m. st. Warszawy

 • W sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w zakresie ustalenia 100% czystości/ selekcji odpadów zbieranych selektywnie, bo inaczej obywatele zapłacą ogromne kary. Należy dopuścić min 10% zmieszania (dotychczas było 20%).
 • W sprawie zmiany statutu m. st. Warszawy i dzielnic celem przekazania większej liczby uprawnień dzielnicom i radom osiedli.
 • W sprawie zmiany regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie m. st. Warszawy by jednoznacznie doprecyzować zasady selektywnej zbiórki, w tym by w odpadach zmieszanych nie wolno było składować odpadów niebezpiecznych, które powinny być dostarczane odrębnie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

Do Sejmiku Mazowieckiego

 • W sprawie zmiany ustroju m. st. Warszawy na ustrój metropolitalny (wraz z projektem ustawy metropolitalnej).
  • W sprawie zmiany ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

  – by wpis obiektów do ewidencji zabytków odbywał się w trybie decyzji administracyjnej z prawem odwołania się od decyzji, a nie jak obecnie w ciszy gabinetów i bez wiedzy właściciela.

– w sprawie ulg i zwolnień w podatkach od nieruchomości i opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do ewidencji i rejestru zabytków.

– w sprawie nabywania przez Skarb Państwa nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji, w tym na wniosek właściciela.

– w sprawie terenów uznanych za Park Kulturowy by można było wydawać decyzje lokalizacji celu publicznego do czasu uchwalenia miejscowego planu, bo dziś nie można tam wydawać żadnych decyzji lokalizacyjnych.

– w sprawie określenia terminu obowiązkowego uchwalenia planu na obszarach Parku Kulturowego by sztucznie nie blokować rozwoju gminy.

 • W sprawie zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami by właściciel nieruchomości mógł od opłaty za użytkowanie wieczyste odjąć koszty poniesione na wzrost wartości nieruchomości np. wykonanie dróg, infrastruktury itp., tak jak kiedyś przepisy to przewidywały oraz by usunąć absurdalne przepisy, że można obniżyć wartość tej opłaty, jeśli te ulepszenia wykonano ze środków publicznych, w tym UE.
 • W sprawie zmiany przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie zasad lokalizacji obiektów wielko powierzchniowych tj. by dostosować ograniczenia do wielkości gminy, bo obiekt o pow. 2000m2 inaczej oddziałuje na rynek w gminie, gdzie 5 tys. mieszkańców, a inaczej w gminie, gdzie jest 2 mln mieszkańców.

 

Do Prezesa Rady Ministrów

 • W sprawie wydania Rozporządzeń wykonawczych do dekretu Bieruta, a dotyczących właściwego sporządzania wycen nieruchomości celem wypłaty odszkodowań tj. uwzględniających wartość rynkową nieruchomości na dzień dekretu Bieruta, a nie na dziś i uwzględniającą – odliczającą wartość hipotek na nieruchomości, szczególnie z tytułu kredytów z Banku Warszawskiego na ich zakup i budowę.
 • W sprawie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy, o lokalizacji celu publicznego i innych decyzji by te nie mogły być sprzeczne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy tj. by nie wydawano powyższych i innych decyzji, jeśli planowana inwestycja jest sprzeczna ze Studium.
 • W zakresie ustawy o finansach publicznych by rozszerzyć zakres możliwego współfinansowania niekomercyjnych klubów sportowych przez samorząd terytorialny.
 • W zakresie ustawy o gospodarce nieruchomościami, tak by zmniejszyć stawki opłaty za użytkowanie wieczyste dla klubów sportowych. Obecnie gminy pobierają opłaty według stawki 1% od wartości gruntu rocznie. Do niedawna pobierały 3%, jak dla działalności komercyjnej, czym doprowadziły do bankructwa wiele klubów.Chętnych do zapoznania się z pełną treścią petycji zapraszamy do kontaktu indywidualnego pod adresem e-mail: kontakt@bezpartyjniwarszawiacy.pl

 

2
0