Warszawa przyłącza się do Ruchu Bezpartyjnych Samorządowców

Warszawa jest największą w Polsce gminą liczącą prawie 2 miliony ludności – blisko 5% mieszkańców kraju. Nasuwa się pytanie, jak zarządzać tak wielkim i złożonym organizmem. Partyjni politycy chcą umacniać na terenie miasta władzę centralną (Prezydent i Rada Warszawy), a nawet, jak w ostatnim projekcie poselskim o ustanowieniu „metropolii warszawskiej”, rozszerzyć tę władzę na jak największą część Mazowsza – najlepiej po granice dawnego województwa stołecznego warszawskiego, które funkcjonowało w czasach Gierka i Jaruzelskiego.

Tymczasem mieszkańcy Warszawy myślą inaczej niż politycy – ich zdaniem w działalności samorządowej nie powinny mieć znaczenia sympatie i przynależności partyjne. Dlatego samorząd warszawski w coraz większym stopniu współtworzą przedstawiciele komitetów lokalnych. Lokalne organizacje w swej działalności kierują się zasadą łączenia mieszkańców na rzecz realizacji konkretnych projektów lokalnych, zamiast toczenia na sesjach przez partyjnych radnych jałowych, prowadzących donikąd sporów politycznych.

My, niżej podpisani, jako bezpartyjni samorządowcy, lokalni społecznicy i aktywiści, opowiadamy się za autentycznym samorządem terytorialnym, w którym to mieszkańcy gminy, a nie partie polityczne, decydują o tym, jak będzie wyglądać i funkcjonować nasze najbliższe otoczenie.

Z ideą samorządu terytorialnego nierozerwalnie związana jest koncepcja pomocniczości, według której wszystkie decyzje powinny być podejmowane przez władze publiczne na możliwie najniższym szczeblu, najbliżej mieszkańców – nie w gabinetach partyjnych szefów, którymi są obecni radni Rady Warszawy i Prezydent Miasta, lecz na poziomie samorządu osiedla i dzielnicy.

Jako przedstawiciele komitetów lokalnych, reprezentujemy mieszkańców w radach i zarządach większości warszawskich dzielnic. Nasza działalność ma głównie charakter lokalny – staramy się wspólnie z naszymi sąsiadami – grupami mieszkańców rozwiązywać wspólne problemy.

Mimo rosnącego poparcia, jakim komitety lokalne cieszą się w dzielnicach, widocznym mankamentem ich działania jest brak realnego wpływu na władze centralne Warszawy, a to właśnie tam w obecnym systemie prawnym zapadają najważniejsze decyzje dotyczące funkcjonowania i rozwoju osiedli i dzielnic. By to zmienić, postanowiliśmy przyłączyć się do ogólnopolskiego Ruchu Samorządowego BEZPARTYJNI. Decyzja, którą dziś podejmujemy, ma służyć właśnie temu, aby głos małych społeczności lokalnych był przez władze centralne Warszawy, samorząd Mazowsza i centralne organy państwa słyszany i brany poważnie pod uwagę. Zamierzamy wspólnie artykułować problemy, jakie mają warszawskie osiedla i dzielnice zarówno w sferze regulacji prawnych, jak i dostępu do środków finansowych.

    Ruch Samorządowy BEZPARTYJNI zainicjowali w Warszawie członkowie komitetów lokalnych posiadających dziś w swoich szeregach kilkudziesięciu radnych w radach dzielnic, licznych społeczników w radach osiedli i lokalnych aktywistów, przedstawiciele organizacji, których członkowie współrządzącą w ponad połowie dzielnic naszego miasta. Uważamy, że organizacje te w następnej kadencji samorządu powinny mieć silną reprezentację także w Radzie m.st. Warszawy.

Naszym podstawowym celem jest zmienianie Warszawy w taki sposób, aby była miastem nowoczesnym i zarazem przyjaznym mieszkańcom – miastem, o którego codziennym  funkcjonowaniu i zrównoważonym rozwoju będą decydowali mieszkańcy osiedli i dzielnic, a nie partyjni politycy. Uważamy, że reformy ustroju miasta powinny zmierzać do zapewnienia dzielnicom realnej samodzielności i możliwości decydowania o sprawach lokalnych, a władzom centralnym miasta – warunków efektywnej współpracy z innymi gminami z terenu aglomeracji warszawskiej.

Jako członkowie komitetów lokalnych działających w większości dzielnic Warszawy, rozpoczynamy prace nad programem rozwoju naszego miasta – do dyskusji zapraszamy wszystkich bezpartyjnych mieszkańców stolicy, a po zakończeniu tych prac powołamy komitet wyborczy w wyborach do Rady Miasta i na Prezydenta Warszawy, skupiający jak największą reprezentację komitetów lokalnych.

Podkreślamy nasze otwarcie na inne inicjatywy lokalne, które działają we wszystkich dzielnicach naszego miasta. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy identyfikują się z treścią tej deklaracji.

2
0